Ι.Ε.Κ. & Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Εκπαίδευση

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυµνασίου και Λυκείου. Yπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και θεσµοθετήθηκαν από την Πολιτεία µε τον νόµο 2009/1992, που καθιέρωσε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ).

Ο σχεδιασµός των Ι.Ε.Κ. στη χώρα µας βασίστηκε στον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών κρατών και καλύπτει το κενό µεταξύ ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου εφοδίων που θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση των καταρτιζοµένων από την αγορά εργασίας, τα Ι.Ε.Κ. στοχεύουν:

 1. Στην παροχή αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.
 2. Στην εξασφάλιση των κατάλληλων προσόντων µέσω της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων.
 3. Στην πιστοποιηµένη ανάπτυξη εξειδικευµένων δεξιοτήτων για την κάθε ειδικότητα.
 4. Στη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας.
 5. Στην εξασφάλιση και προσαρµογή των αποφοίτων στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Προνόμια του διπλώματος

Το δίπλωµα Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελεί απευθείας διαβατήριο εισόδου στην Αγορά Εργασίας για όλους τους αποφοίτους του, θεµελιώνοντας το επαγγελµατικό τους µέλλον και κατακτώντας σύντοµα υψηλόβαθµες θέσεις στον ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

 • Το ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισµένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.∆. 231/29-7-98, µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωµα µετα-δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, επιπέδου 5 (ΦΕΚ 189/10-9-2014, Νόµος υπ.αριθµ. 4283).
 • Επιπλέον, αναφορικά µε τις προσλήψεις στο ∆ηµόσιο, αυτές πλέον ορίζονται µεταξύ κατόχων αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών. Εποµένως, οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για διορισµό στο δηµόσιο (Π.∆.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).
 • Οι διπλωµατούχοι του Ι.Ι.Ε.Κ. µοριοδοτούνται σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ µε 150 µονάδες (Αρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).
 • Το δίπλωµα του Ι.Ι.Ε.Κ. απονέµεται µετά από τη συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συµµετέχουν ισότιµα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δηµοσίων και ιδιωτικών, τόσο κατά το θεωρητικό όσο και κατά το πρακτικό µέρος.
 • Οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
 • Παρέχεται στους αποφοίτους του η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους, µε στόχο την απόκτηση πτυχίου Bachelor σε σύγχρονα προγράµµατα σπουδών.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ BACHELOR

Το ΙΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων εξασφάλισε συνεργασία με το IST COLLEGE στην Αθήνα. Το IST COLLEGE σε συνεργασία με το London South Bank University προσφέρει στους απόφοιτους ΙΕΚ τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν Βarchelor από το LSBU στις ακόλουθες ειδικότητες του ΙΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων:

 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Όσοι από τους σπουδαστές μας ενδιαφερθούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Bachelor στην Αθήνα θα πρέπει:

 1. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης στο ΙΕΚ στα Χανιά, να παρακολουθούν δύο (2) πρόσθετα μαθήματα –πέρα από τα μαθήματα που ορίζονται στον οδηγό σπουδών τους- συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.
 2. Να φοιτήσουν ένα επιπλέον χρόνο στο το IST COLLEGE στην Αθήνα, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο IELTS

Το London South Bank University (LSBU) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Πανεπιστήμια του Λονδίνου. Από το 1892, το LSBU παρέχει στους φοιτητές πιστοποιημένη εκπαίδευση, άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας, έχοντας ως αποστολή τη δημιουργία ευκαιριών για μελλοντική επιτυχία. Το LSBU είναι ένα Πανεπιστήμιο με περισσότερους από 23.000 φοιτητές από 130 χώρες. Συγκαταλέγεται στα 20 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια  των οποίων οι πρωτοδιόριστοι απόφοιτοι λαμβάνουν τις υψηλότερες αμοιβές (Sunday Times University Guide 2013). Το LSBU έχει την υψηλότερη κατάταξη για την εκπαιδευτική του ποιότητα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Μ. Βρετανίας, Quality Assurance Agency (QAA)

Το LSBU είναι το κορυφαίο επιχειρησιακό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην μεταφορά γνώσης και στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις επιχειρήσεις.

Με έμφαση στην απασχολησιμότητα, το LSBU συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις  για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων απαντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και ότι όλα τα προγράμματα σπουδών πιστοποιούνται ή σχεδιάζονται σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματικούς φορείς.

Τα προσφερόμενα προγράμματα επιπέδου Βachelor του IST COLLEGE σε συνεργασία με το LSBU που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων είναι τα ακόλουθα:

 • BA Accounting and Finance
 • BSc Computing
 • BA Tourism, Hospitaity and Leisure Management

 

IST COLLEGE σε συνεργασία με το London South Bank University

ist