Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση

Η καλή γνώση Η/Υ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη σηµερινή αγορά εργασίας. Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ, έχοντας  στόχο να καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του στην αγορά εργασίας, προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές –ανεξαρτήτως ειδικότητας– εκµάθηση Η/Υ, η οποία οδηγεί και στην απόκτηση της πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων σε Η/Υ. Πρόκειται για έναν πρόσθετο «τίτλο σπουδών», αναγνωρισµένο από όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και από το ελληνικό δηµόσιο.