Το Ι.Ι.Ε.Κ. Κ.Ε.Κ. Δέλτα

Το Κ.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1985 ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και ως θυγατρική εταιρεία των «ΣΧΟΛΩΝ ∆ΕΛΤΑ» µε σκοπό την υλοποίηση Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης, που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους και άτοµα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείµενο αυτό δραστηριοτήτων. Πιστοποιήθηκε αρχικά ως Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εθνικής Εµβέλειας και το 2013 αδειοδοτήθηκε ως Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).

Στη μακρόχρονη διαδρομή του, το Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε όλα τα θεματικά αντικείμενα με ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.
Η επιτυχής παρουσία του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ στα ΧΑΝΙΑ χρονολογείται από το 1995 και τεκμηριώνεται από επιτυχημένες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους σημαντικότερους τοπικούς και δημόσιους φορείς. Στην εικοσαετή του πορεία, το Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία χιλιάδες ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε άνεργους και εργαζόμενους, δράσεις συμβουλευτικής και κυρίως δράσεις προώθησης στην αγορά εργασίας δεκάδων ωφελουμένων.
Ο Ν.4093/2012 επιτρέπει για πρώτη φορά την παράλληλη λειτουργία Κ.Ε.Κ. & Ι.Ι.Ε.Κ. από το ίδιο Νομικό Πρόσωπο και τις ίδιες δομές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/10/2014 διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας (ΓΕΜΗ Αρ. πρωτ. 139505/27-01-2015) και στις δυνητικές της δραστηριότητες περιλήφθηκε η ίδρυση και λειτουργία Ι.Ε.Κ. με τη διακριτή ονομασία «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ». Η απόφαση για την ίδρυση Ι.Ι.Ε.Κ. στα Χανιά ελήφθη στη συνεδρίαση αρ. 14.1/31.01.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ στα ΧΑΝΙΑ

Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε ανταγωνιστικές και αναγνωρίσιμες ειδικότητες της Αγοράς Εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • Την εφαρµογή άρτιων προγραµµάτων σπουδών σε ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση στην Αγορά Εργασίας
 • Την επιλογή εκπαιδευτών µε ανάλογες γνώσεις ή και εµπειρία, προκειµένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
 • Tη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια των δοµών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωµένη κατάρτισή τους.

Επιπλέον Δωρεάν Παροχές του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

 • Ι.Ε.Κ. & Εκπαίδευση

  Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης...
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση

  Η καλή γνώση Η/Υ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη σηµερινή αγορά εργασίας. Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ, έχοντας ...
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

  Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε όλα τα επαγγέλµατα, ιδιαίτερα στην Κρήτη που φιλοξενεί...