Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι το στέλεχος κάθε σύγχρονου λογιστηρίου που εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ. Κάνει χρήση ειδικευμένου λογισμικού, των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Περιεχόμενο Σπουδών

Τα μαθήματα και οι γνώσεις που λαμβάνει ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι:

 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Λογιστική Κόστους
 • Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Λογιστικές Εφαρμογές

Απασχόληση

Με τις γνώσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο απόφοιτος Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων μπορεί να εργαστεί σε:

 • Σε μηχανογραφημένα λογιστήρια και οικονομικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
 • Σε λογιστικά γραφεία
 • Σε επιχειρήσεις κάθε είδους που διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο
 • Και να:
 • Εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)
 • Συμμετέχει στην διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Φ.Π.Α. (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας)
 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις, της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας
 • Καταχωρεί τα προαναφερθέντα παραστατικά στον Η/Υ
 • Ελέγχει την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών στον Η/Υ
 • Ελέγχει τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια), και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται να πληροφορήσει τη Διοίκηση της οικονομικής μονάδας.

Διδάσκεσαι από εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.
Σπουδάζεις Λογιστική στα σύγχρονα εργαστήρια το ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

Μαθαίνεις τη λειτουργία εξειδικευμένων λογιστικών προγραμμάτων λογισμικού και χρησιμοποιείς με άνεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πλαίσιο της εργασίας σου.
Έρχεσαι σε άμεση επαφή με την Αγορά Εργασίας και τον κόσμο των Επιχειρήσεων μέσα από την ημέρα Καριέρας του ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

Δωρεάν παροχές του Ι.Ι.Ε.Κ. του Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

 • Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
 • Εκμάθηση Η/Υ με Πιστοποίηση
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Ι.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Δέλτα Privilege Student Card
Πληροφορίες Τμήματος